Spojovatelka +420 596 802 601 tsh@tsh.cz

Sběrné dvory

Identifikace osob předávajících odpady na sběrné dvory na území města Havířova

Vzhledem ke skutečnosti, že ve stále větší míře dochází, především ze strany podnikatelských subjektů, ke zneužívání systému nakládání s odpady ve sběrných dvorech, jsme nuceni přijmout níže uvedené opatření pro identifikaci osob:

v případě, že bude při předání odpadů předložen doklad totožnosti (nebo jeho kopie) třetí osobou, tzn., že nebude majitel OP fyzicky přítomen, musí být současně předložen prokazatelný, tj. ověřený souhlas majitele OP s jeho použitím k účelům předání odpadů na sběrné dvory. Takovýto souhlas majitele OP musí být vyhotoven pro každý jednotlivý příjem odpadů – jeden návoz odpadů. Ověřený souhlas pak zůstává u obsluhy sběrného dvora jako nedílná součást „Protokolu o převzetí nebezpečných a ostatních odpadů“. Bez tohoto souhlasu nemůže být odpad od třetí osoby přijat do zařízení.Pokyn je platný od 1.4.2019.

 

OMEZENÍ PROVOZU SBĚRNÝCH DVORŮ

provozovaných Technickými službami Havířov a.s. na ul. Karvinská 63 a v areálu na ul Jarošova.

V souladu se zákonem č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě, jsme povinni přerušit provoz obou sběrných dvorů.

Omezení, kdy nebude odpad do zařízení přijímán, se týká těchto státních a ostatních svátků:

1. ledna
Velikonoční pondělí
8. května
28. září
28. října
24. prosinec v době od 12:00 do 24:00 hod
25. prosince
26. prosince

Rozšíření sítě sběrných dvorů města Havířov - Sběrný dvůr Selská

 

Naše společnost provozuje sběrný dvůr nebezpečných a ostatních odpadů v areálu společnosti na ul. Karvinská 63. Otevírací doba denně v době od 7.00 hodin do 18.00 hodin. Provoz sběrného dvora se řídí platným provozním řádem zařízení.

Dále provozujeme sběrný dvůr ostatních odpadů na ul. Jarošova 11a/1219 (není určen pro podnikatelské subjekty). Otevírací doba pondělí - pátek v době od 10.00 hodin do 18.00 hodin, v sobotu v době od 7.00 do 12.00 hodin, v neděli je zavřeno. Provoz sběrného dvora se řídí platným provozním řádem zařízení.

Dále provozujeme sběrný dvůr ostatních odpadů na ul. Selská 1464/8b (není určen pro podnikatelské subjekty). Otevírací doba pondělí - pátek v době od 10.00 hodin do 18.00 hodin, v sobotu v době od 7.00 do 12.00 hodin, v neděli je zavřeno. Provoz sběrného dvora se řídí platným provozním řádem zařízení.


Ve sběrném dvoře je možno odevzdat následující druhy odpadů:

zobrazit soubor
Sběrný dvůr Karvinská
zobrazit soubor
Sběrný dvůr Selská a Jarošova

 

Občané města Havířova

 • odpady jsou přijímány do sběrného dvora bezplatně
 • podmínkou je předložení dokladu totožnosti (občanského průkazu) k ověření místa trvalého bydliště
 • množství odpadu, které občan odevzdává, je limitováno běžnou produkcí občana (tzn. nelze jednorázově odevzdat např. 20 ks pneumatik)
 • množství některých vybraných jednorázově odevzdaných odpadů je limitováno obecně závaznou vyhláškou (znění k dispozici na www stánkách Města Havířova) viz tabulka níže.

 

Tabulka limitů množství odběru některých vybraných odpadů na osobu a kalendářní období:

odpad limit na osobu a kalendářní měsíc
stavební suť, zemina a kamení max. 1m3 / osoba / měsíc
motorové oleje max. 10 litrů / osoba / rok

 

Mobilní sběrna odpadů

 • Magistrát města Havířova organizuje pro občany také mobilní sběr nebezpečných a ostatních odpadů
 • tento sběr je organizován v jarních a podzimních měsících. – harmonogram přistavení mobilní sběrny bývá s předstihem zveřejňován v Radničních listech, dále je k dispozici na www stránkách města Havířova

 

Podnikatelské subjekty

 • mohou využívat sběrného dvora za úplatu
 • podmínkou přijetí odpadů je buďto smlouva uzavřená s naší společností nebo jednorázová objednávka
 • veškeré potřebné informace k uzavření smlouvy nebo sepsání objednávky Vám poskytnou zaměstnanci naší společnosti na tel.číslech:
  596 802 615
  596 802 620
  596 802 607
 • smlouvy lze uzavřít v pracovní dny od 6.00 do 14.30 hodin
 • při sjednání smlouvy je nutno předložit tyto Vaše dokumenty:
  - živnostenský list
  - plátci DPH osvědčení o registraci
  - údaje o bankovním spojení
  - poskytnout informace o kontaktních osobách vč. telefonického spojení
 • Odpad lze odevzdat pouze v pracovní dny v době od 7.00 do 14.00 hodinZpětný odběr elektrozařízení

 • součástí sběrného dvora nebezpečných odpadů jsou i místa zpětného odběru elektrozařízení – kolektivní systémy ELEKTROWIN, ASEKOL a EKOLAMP
 • zde mohou občané odevzdat bezplatně kompletní elektrická zařízení, podléhající zpětnému odběru
 • elektrozařízení je možno odevzdat denně v době od 7.00 do 18.00 hodin v areálu na ul. Karvinská 63 a v areálu na ul. Jarošova 11a/1219.

 

Sbírané elektrozařízení:

 • ELEKTROWIN
  - chlazení (chladničky, mrazničky…)
  - velké spotřebiče (pračky, el. trouby, myčky, el. radiátory…)
  - malé spotřebiče (vysavače, žehličky, šicí stroje, fény, el. budíky, el. sekačky…)
 • ASEKOL
  - TV a PC monitory - osobní počítače vč. myší a klávesnic - tiskárny - el. psací stroje - videokamery - rádia - ostatní el. hračky…
 • EKOLAMP
  - trubicové zářivky - úsporné zářivky - výbojky