Seznam členů orgánů společnosti


PŘEDSTAVENSTVO

Ing. Pavel Rapant

předseda představenstva

Ing. Ondřej Baránek

místopředseda představenstva

Iveta Kočí Palkovská

člen představenstva

Miroslav Polak

člen představenstva

Vojtěch Kozák

člen představenstva

Bc. Marek Plawny

člen představenstva

 

DOZORČÍ RADA

Ing. Bohuslav Niemiec

předseda dozorčí rady

Ing. Věroslav Ryška

místopředseda dozorčí rady

Ing. Václav Zyder

člen dozorčí rady

 

ŘEDITEL SPOLEČNOSTI

Ing. Ludvík Martinek

ředitel společnosti

Ing. Jarmila Popieluchová

zástupce ředitele společnosti

 
 

Ochrana osobních údajů


Chceme vás ujistit, že společnost Technické služby Havířov a.s. vyvíjí maximální úsilí a věnuje velkou pozornost ochraně osobních údajů. Dále vás chceme informovat, že dodržujeme NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob (GDPR) v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Více se dozvíte v našich Všeobecných zásadách zpracování osobních údajů veřejně přístupných na našich stránkách zde.


Historie a současnost společnosti


Historie Technických služeb v Havířově se začala psát dnem 1.7.1964, kdy byly zřízeny usnesením Městského národního výboru v Havířově Technické služby města Havířova, rozpočtová organizace (TSmH).

 

Začátky nebyly jednoduché. Organizace sídlila ve 2 provizorních dřevěných boudách, které předtím sloužily jako zařízení staveniště národnímu podniku INGSTAV. Nová organizace měla celkem 17 vozidel a mechanismů, z nichž většina byla převedena z jiných organizací jako nevyhovující či vyřazené. Vozidla garážovala v oploceném, ale nezastřešeném prostoru „městského dvorku“ (dnes sídlo společnosti na ulici Karvinská 66). Místem pro rozdělování práce a jako převlékárna sloužil skleník v areálu ZDŠ na Komsomolské ulici.

 

V průběhu dalších let se TSmH různě přesídlovala a současně probíhala výstavba areálů na ulici Karvinská 66, Karvinská 63 (odpadové hospodářství) a Na Kopci v Dolní Suché (bývalý areál MTZ). Taktéž se měnil rozsah činností organizace a v roce 1991 zřizovatel rozhodl o přeměně rozpočtové organizace v příspěvkovou.

 

K 1.7.1997, tedy přesně 33 let od zřízení TSmH, byla založena akciová společnost, Technické služby Havířov a.s. (TSH a.s.), jako právní nástupce příspěvkové organizace.

 

 

Rok 2012 je rokem 15-letého fungování TSH a.s. Není tedy od věci zrekapitulovat to nejdůležitější, čeho společnost dosáhla a v čem se změnila.

 

Roky 1998 a 1999 proběhly ve znamení stabilizace stavu kmenových zaměstnanců, zapojení se společnosti do prostředí kapitálového trhu a rovněž započala podstatná obnova techniky.

 

V letech 2000 až 2001 se společnost zaměřila především na dostavbu areálu na ulici Karvinská 63, kde vybudovala halu pro posypový materiál, třídírnu odpadů, haly pro garážování vozidel, nekrytý sklad paletových výrobků, otevřené boxy pro skladování sypkých hmot a silniční váhu. Mimo to zrealizovala ještě venkovní a vnitřní úpravy smuteční obřadní síně v Havířově – Šumbarku a pokračovala v další etapě obnovy techniky.

 

V roce 2002 byl ve společnosti zaveden systém řízení jakosti (SMJ) a systém environmentálního řízení (EMS), které byly úspěšně certifikovány v prosinci 2002. Kromě toho společnost dále investovala do strojových investic.

 

V letech 2003 a 2004 prošla společnost podstatnou změnou, kdy došlo k přehodnocení pohledu na jednotlivé činnosti a fungování společnosti vůbec. Postupně byly zaváděny do praxe jednotlivé cíle ze „Strategie dalšího rozvoje společnosti“, jejichž výsledkem byl doposud nejlepší dosažený hospodářský výsledek.


Roky 2005 a 2006 znamenaly pro společnost především nárůst zakázek ve všech oblastech podnikání. Tento nárůst se příznivě projevil v ekonomických ukazatelích a umožnil tak realizovat cíle v oblasti investic a oprav vlastních nemovitostí se zaměřením na úspory energií a ochranu objektů (např. opravy střech, okapů, podhledů, kotelny a rozvodů tepla, I. etapa výměny oken, rekonstrukce 2 garáží, zpevnění ujíždějícího svahu a oplocení v areálu Karvinská 63).

 

V letech 2007 a 2008 navázala společnost na úspěšná léta 2005 – 2007. Kromě úspěšné realizace stále většího objemu velkých zakázek, se její činnost rozrostla o opravy a údržbu fontán na území města Havířova. Na poměrně vysokou úroveň se dostal stav strojového parku, zejména velmi se osvědčila tzv. multifunkční vozidla s plným využitím v průběhu celého roku. I v těchto letech společnost investovala do dalších velkých oprav svých nemovitostí – dokončení výměny oken a dveří, oprav fasád, garáží, dílen a rozvodů vody – Karvinská 63).

 

Rok 2009 se stal významným mezníkem v historii společnosti, kdy se změnila akcionářská struktura a statutární město Havířov se stalo 100% vlastníkem společnosti.
Od 1.12.2009 společnost rozšířila portfolio svých služeb o provozování útulku pro opuštěné psy a drobná zvířata – MAX.

 

V roce 2010 společnost získala 2 dotace z fondů EU, a to na pořízení vozidla pro svoz BRKO + 10 ks kontejnerů a na rozšíření kapacity sběrného dvora. Z hlediska oprav a rekonstrukcí vlastních nemovitostí vstoupila do závěrečné etapy.

 

Rok 2011 proběhl v přípravách na převzetí dvou dalších činností, a to přenesené správy veřejného osvětlení a oprav a údržby kanalizací. Společnost dokončila opravy areálů a rozšířila středisko na ulici Karvinská 63 o pronajaté pozemky, kde vybudovala plochu ze zámkové dlažby a oplocení. Zabezpečila převzetí nových činností i z personálního hlediska a počátkem roku 2012 je plně připravena tyto činnosti provozovat.

 

V roce 2012 bylo společnosti svěřeno do správy veřejné osvětlení a v průběhu roku získala oprávnění k provozování kanalizací pro veřejnou potřebu. Společnost úspěšně zvládla dvě velké investiční akce pro statutární město Havířov, a to výstavbu parkoviště na ul. Karla Čapka a rekonstrukci druhé části chodníku na ul. Karvinské. V závěru roku došlo ke zvýšení základního kapitálu společnosti vkladem nemovitého majetku, a to areálu  na ul. Jarošova.

 

V roce 2013 využila společnost dosažené zisky pro mimořádné strojní a stavební investice. Naplno se rozjela přenesená správa veřejného osvětlení i správě nově budovaných kanalizací, včetně výběru  stočného na účet města Havířova.  V rámci zkvalitnění a dostupnosti služby občanům v oblasti třídění a využití odpadů byl zahájen provoz nového sběrného dvora v Havířově-Šumbarku.

 

V roce 2014 oslavila společnost 50 let na trhu.  Za toto období prošla společnost mnoha proměnami jak v oblasti akcionářské struktury, tak i v portfoliu poskytovaných služeb. Poslání společnosti, kterým je kvalitní zajištění činností pro město Havířov a jeho občany v oblastech, které život ve městě s sebou přináší, však zůstalo zachováno.

 

Do roku 2015 vstoupila společnost s nově zvolenými orgány, s novým logem i s novým maskotem. Veškeré změny měly a mají symbolizovat poslání a postavení Technických služeb Havířov a.s. na trhu. Závěr roku byl charakterizován aktivitou společnosti do oblasti budoucího vývoje v odpadovém hospodářství v Havířově i v oblasti Karvinska.
Společnost poskytuje dary školám a školkám formou technické výpomoci


Rok 2017

 

Základní škola Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372, okres Karviná

Na základě této smlouvy poskytnul sponzor příjemci sponzorský příspěvek ve formě technické výpomoci, výroba rámu, konstrukcí pro žulové desky. Specifikována technická výpomoc byla poskytnuta ve finanční výši 15.725,28 Kč bez DPH, 21% DPH 3.302,31 Kč, celkem 19.027,59Kč s DPH.Rok 2016

 

Základní škola Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372, okres Karviná

Na základě této smlouvy poskytnul sponzor příjemci sponzorský příspěvek ve formě technické výpomoci oprava 28 ks lavic /10 ks opravy vrchních desek a 18 ks výměna vrchních desek/.Specifikována technická výpomoc byla poskytnuta ve finanční výši 38.318,04 Kč bez DPH, 21% DPH 8.046,79 Kč, celkem 46.364,83Kč s DPH.

 

SANTÉ centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb

Na základě této smlouvy poskytnul sponzor příjemci sponzorský příspěvek ve formě technické výpomoci vyrobením stojanu na divadelní kulisy. Specifikována technická výpomoc byla poskytnuta ve finanční výše 12.149,50 Kč bez DPH.

 

Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190

Na základě této smlouvy poskytnul sponzor příjemci sponzorský příspěvek ve formě technické výpomoci při realizaci akce vydláždění části přístupového chodníku, dodláždění chodníku ze školní zahrady, oprava kamenné zídky před budovou školy a případně další činnost. Specifikována technická výpomoc byla poskytnuta ve finanční výše 17.334,71 Kč bez DPH, 21% DPH 3.640,29 Kč, celkem 20.975,- Kč s DPH.

 

Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/156, okres Karviná

Na základě této smlouvy poskytnul sponzor příjemci sponzorský příspěvek ve formě technické výpomoci při realizaci akce úprava schodů u vchodu do školní jídelny, oprava výtluků na asfaltovém prostranství před hlavním vchodem do školy, kompletní likvidace keřů před hlavním vchodem do školy a úprava školní zahrady. Specifikována technická výpomoc byla poskytnuta ve finanční výše 34.385,- Kč bez DPH.

 

Základní škola Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372, okres Karviná

Na základě této smlouvy poskytnul sponzor příjemci sponzorský příspěvek ve formě technické výpomoci oprava opěrné zídky na nádvoří základní školy. Specifikována technická výpomoc byla poskytnuta ve finanční výši 17.200,00 Kč bez DPH, 21% DPH 3.612,00 Kč, celkem 20.812,00 Kč s DPH.

 

Základní škola Havířov-Podlesí, F. Hrubína 5/153, okres Karviná

Na základě této smlouvy poskytnul sponzor příjemci sponzorský příspěvek ve formě technické výpomoci, odstranění jednoho vlajkového stožáru, oprava jednoho vlajkového stožáru, povrchový nátěr a oprava laviček, výměna sedacích desek a jejich povrchová ochrana nátěrem. Specifikována technická výpomoc byla poskytnuta ve finanční výši 26.800,00 Kč bez DPH, 21% DPH 5.628,00 Kč, celkem 32.428,00 Kč s DPH.