Cena stočného pro rok 2016


Cena stočného pro rok 2016 je stanovena na 37,18Kč/m3 s DPH.


Stránky jsou ve výstavbě - připravujeme další doplnění informací
Provozování kanalizace


Na základě Smlouvy o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu, uzavřené podle § 633 a násl. Zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 8 odst. 2 Zákona o Vodovodech a Kanalizacích se dne 7.1.2013 TSH a.s. staly provozovatelem kanalizací pro veřejnou potřebu v majetku Statutárního města Havířov. V současné době TSH a.s. provozují kanalizaci pro veřejnou potřebu v těchto městských částech Bludovice, Životice, Dolní Suchá, Prostřední Suchá a část na ul. Karvinská.


Obr. Kanalizace v městské části Bludovice, Životice


Obr. Kanalizace v městské části Dolní Suchá


Obr. Kanalizace na ul. Karvinská


Všichni majitelé objektů, kterých se tato změna provozovatele týká, již byli vyrozuměni a bude s nimi sepsána nová smlouva, schválena vlastníkem. Pokud se Vás tato změna týká a nedostali jste informace k napojení se na stávající stoky, obraťte se prosím na naše Zákaznické centrum.


Do správy provozovatele také přibude, po vybudování, i zbytek kanalizace pro veřejnou potřebu většinou v okrajových lokalitách na území města Havířova.
V nejbližší době bude dobudována a předána provozovateli splašková kanalizace na ul. Pavlasůvka a splašková kanalizace v lokalitě Dolní Datyně. Provozovatel bude kontaktovat všechny majitele objektů, kterých se bude týkat napojení na kanalizaci.


V ustanovení § 3 odst. 8 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, je uvedeno, že vlastníkům pozemků a staveb, kde vznikají odpadní vody, může být uložena povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné. Řada lidí se napojení nebrání. Pokud však někdo napojení na kanalizaci odmítá a trvá na dosavadním způsobu likvidace odpadních vod v domovní ČOV, je nutno, aby se prokázal platným povolením k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních podle ustanovení § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů (POZOR! Platnost těchto rozhodnutí s nabytím právní moci do 31.12.2001 zanikla ze zákona nejpozději dnem 1.1.2008!). Dále musí být prokazatelně dodrženy podmínky vydaného rozhodnutí - povolení k vypouštění odpadních vod, zejména je nutno pravidelně sledovat a měřit kvalitu vypouštěných odpadních vod a protokoly o provedených rozborech odpadních vod uschovávat pro kontrolu odboru životního prostředí Magistrátu města Havířova.


Veškeré další informace ohledně napojení se na kanalizaci pro veřejnou potřebu v provozování TSH a.s. dostanete na Zákaznickém centru.